نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
شترمرغ

محصولات شتر مرغ

113

شترمرغ آغازین( 1 تا 2 ماهگی )

 21،500

114

شترمرغ رشد( 3 تا 4 ماهگی)

20،200 

115

شترمرغ رشد2( 5 تا 6 ماهگی )

18،700 

127

شترمرغ پایانی( 7 تا 10 ماهگی )

17،700 

116

شترمرغ پیش تخم گذار

18،000 

117

شتر مرغ تخم گذار

18،400 

لیست