نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
شترمرغ

محصولات شتر مرغ

113

شترمرغ آغازین( 1 تا 2 ماهگی )

  

114

شترمرغ رشد( 3 تا 4 ماهگی)

 

115

شترمرغ رشد2( 5 تا 6 ماهگی )

 

127

شترمرغ پایانی( 7 تا 10 ماهگی )

 

116

شترمرغ پیش تخم گذار

 

117

شتر مرغ تخم گذار

 

لیست