نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
مرغ گوشتی

کد کالا

نام محصول

فروش نقدی

محصولات مرغ گوشتی

101

سوپر فید1(پری استارتر هفته اول)

23،250

102

سوپرفید 2 ( استارتر هفته دوم)

21،800

103

میان دان (15 تا 28 روزگی )

              20،900

104

پس دان 1 ( 29 تا 42 روزگی )

20،300

105

پس دان 2 ( 43 روزگی تا کشتار )

19،650

106

ایموفید( دوره بیماری)

18،600

لیست