نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
مرغ گوشتی

کد کالا

نام محصول

فروش نقدی

محصولات مرغ گوشتی

101

سوپر فید1(پری استارتر هفته اول)

 

102

سوپرفید 2 ( استارتر هفته دوم)

 

103

میان دان (15 تا 28 روزگی )

         

104

پس دان 1 ( 29 تا 42 روزگی )

 

105

پس دان 2 ( 43 روزگی تا کشتار )

 

105

پس دان 3

 

106

ایموفید( دوره بیماری)

 

لیست