نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
مرغ گوشتی

کد کالا

نام محصول

فروش نقدی

محصولات مرغ گوشتی

101

سوپر فید1(پری استارتر هفته اول)

 23،700

102

سوپرفید 2 ( استارتر هفته دوم)

 22،200

103

میان دان (15 تا 28 روزگی )

              21،300

104

پس دان 1 ( 29 تا 42 روزگی )

 20،700

105

پس دان 2 ( 43 روزگی تا کشتار )

 19،900

105

پس دان 3

 19،200

106

ایموفید( دوره بیماری)

 19،000

لیست