نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
بلدرچین

محصولات بلدرچین

118

بلدرچین آغازین

 23،300

119

بلدرچین رشد

 22،100

125

بلدرچین پایانی

               20،900

126

بلدرچین مولد

 20،900

127

بلدرچین مولد اقتصادی

19،900 

 

 

 

 

لیست