نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
محصولات دامی

کد کالا

نام محصول

قیمت فروش نقدی

1

استارتر گوساله شیری

20,850

2

پرواری

12,800

3

شیری

13,550

4

پرتولید

14,000

5

سوپرتولید

16,400

7

آبستن سنگین

14,900

8

تلیسه

14,700

9

استارتر بره

                19,300

10

گوسفند داشتی

13,450

11

گوسفند پرواری

12,700

12

میش آبستن

14,400

لیست