نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
محصولات دامی

کد کالا

نام محصول

قیمت فروش نقدی

1

استارتر گوساله شیری

 22،800

2

پرواری گاوی

 14،750

3

پرواری گاوی(ویژه)

16،400 

4

شیری

 15،100

5

پرتولید

 15،900

6

سفارشی ویژه

 17،500

7

سوپرتولید

 18،600

8

آبستن سنگین

 17،200

9

تلیسه

 16،700

10

استارتر بره

              21،100

11

گوسفند داشتی

 15،250

12

پرواری گوسفندی

 14،850

13

پرواری گوسفندی(ویژه)

 16،600

14

میش آبستن

 16،400

15

میش(جفت گیری)

 16،600

16

بز سانن(شیری)

15،650

17

بز سانن(جفت گیری)

16،600

لیست