نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
محصولات دامی

کد کالا

نام محصول

قیمت فروش نقدی

1

استارتر گوساله شیری

21,900

2

پرواری

12,650

3

شیری

13,350

4

پرتولید

14,150

5

سوپرتولید

17,100

7

آبستن سنگین

15,000

8

تلیسه

14,900

9

استارتر بره

                19,700

10

گوسفند داشتی

13,450

11

گوسفند پرواری

12,800

12

میش آبستن

14,400

13

پرواری بره(ویژه)

14،900

14

پرواری گاوی(ویژه)

14،850

15

بز سانن

13،600

لیست