نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
ایموفید

تحقیقات نوین تغذیه ای نشان داده است که یکی از مهمترین راهکارهای غلبه بر بیماری در زمان درگیری پرنده با عوامل عفونی کمک به تقویت سیستم ایمنی میباشد. سیستم ایمنی قوی، سلامت حیوان را حفظ و به تندرستی  آن کمک میکند. تغذیه عامل مهمی در کارکرد سیستم ایمنی است و اغلب میتواند پلی از بیماری به سوی سلامت باشد. امروزه  متخصصین علم تغذیه  روش نوینی را به عنوان ایمنی تغذیه‌ای مطرح می‌کنند. مبحث فوق اشاره به این موضوع دارد که در دوره بيماري سرعت رشدو تکثير عوامل بيماري زا را در بدن پرنده توسط تغذيه مناسب ناچیز و بسیارضعیف و در سمت مقابل برخي از مواد مغذي که در ارتباط مستقيم با سيستم ايمني بدن پرنده ميباشد با نسبت مشخص در جيره غذايي افزايش يابد. در اين خصوص گروه علمي آويژه دانه اقدام به توليد محصولي با در نظر گرفتن موارد فوق و توجه به کمترين ميزان استرس وارده به گله نموده است.

ايموفيد به طور همزمان کليه نيازهاي رشد پرنده را فراهم ميکند تا گله هر چه سريعتر و با کمترين ميزان تلفات دوره بيماري را طي نمايد

لیست